Fiskevård

 

Fiskevårdsplan

 

H-H FVOF har med hjälp av Kalle Hedin vid NeDa och vattenvårdskonsulent Böril Jonsson tagit fram en fiskevårdsplan för FVO:et.
Fiskevårdsplanen som återfinns till vänster i menyn här på sidan, ger en god presentation av de vatten som ingår i området och de arter som finns representerade.
Fiskevårdsplanen är det styrande dokument efter vilket vi jobbar för ett hållbart fritidsfiske.

Provfiskning

Utöver fiskevårdplanen som grund i arbetet för ett hållbart fritidsfiske, utförs återkommande provfiskningar i sjöar inom området.
Till hjälp med dessa provfiskningar har vi vattenvårdskonsulent Böril Jonsson.
Provfiskningarna i sjöarna Amungen och Brunnsjön har gett oss bra förutsättningar för riktad fiskevård av sjöarnas bestånd av gös.

 


Beståndsvårdande åtgärder

Catch & Release (Fånga och återutsätta)

Inom fiskevårdsområdet praktiseras "Catch & Relase" (C&R) på framförallt gädda. Fiskereglerna, antagna på årsstämman 2011 samt inskrivna i fiskevårdsplanen, anger att gädda över 80 cm skall återutsättas.
Stor gädda fyller flera syften i våra vatten. Förutom det faktum att många fiskare när drömmen om att fånga stor fisk och förekomsten av stora gäddor ger oss ett attraktivt fiskevatten, har gäddan också
rollen som "vattnets polis". Stora gäddor håller övriga arters fiskbestånd på "lagom" nivå.
Utöver detta är reproduktionen bättre hos stora gäddor.


Min-/Maxmått och Bag limit

Likt det maxmått vi infört på gädda finns liknande bestämmelser för både gös och öring i området. Vad det gäller gösen tillämpas både ett minimimått på 45cm och ett maxmått på 75cm. Även öring som fångas i älven skall ha ett min mått på 40 cm.
Bag limit avser det antalet fiskar man får ta upp vid varje enskilt fisketillfälle eller dag.

Fredningstid/Fiskeförud

För att stärka bestånden av framför allt gös har man under en längre tid jobbat med fredning av fisken under lekperioden.
Till en början fredade man delar av sjöar som visat sig ha betydelse för leken, men enligt årsstämmans beslut 2011 har fredningen sträckt sig till att omfatta fiskeförbud i hela sjöar samt områden i dess närhet.
Dessa områden och perioden för fredning anges på fiskebevisen samt hemsidan.
Skyltning vid dom aktuella sjöarna förekommer också under fredningsperioden.Fredningstid

Senast uppdaterad 2014-05-20 07:13