Området

Husby-Hedemora Fiskevårdsområdesförening.

Området har inom sina gränser 35km av Dalälven, samt ett 20-tal större och mindre sjöar i direkt anslutning till älven eller uppe i skogarna. I området ingår Hovranområdet, som har sitt namn av sjön Hovran.

Området har mycket höga naturvärden, särskilt i fråga om fågelliv och våtmarker. Delar av området är naturskyddat och är därtill Ramsarområdet (våtmarker av internationell betydelse). Sammanlagt har ett 190-tal fågelarter påträffats i området varav knappt hälften såsom någorlunda regelbundna häckfåglar.

Samtliga Nedre Dalälvens fiskarter förekommer. I älven och de större sjöarna är fisket främst inriktat på grov gädda, abborre och gös. Sjön Hovran med sina många vikar, öar och grund är mycket fiskrik och kan ta många besökare. Både fiske i öppna vatten och från isen är givande.

 

 

Senast uppdaterad 2011-05-19 12:52